Riistavahinkolaki mahdollistaa täysimääräiset korvaukset viivyttelemättä - susi pois uhanalaisten liitteestä

20.02.2019

Tänään 20.2. eduskunnan maa-ja metsätalousvaliokunta sai päätökseen paljon keskustelua herättäneen riistavahinkolain mietinnön muutoksista riistavahinkolakiin. Tärkeintä laissa on vahinkojen korvaukset, jotka nyt toteutuneen lain myötä voidaan maksaa metsästäjille ja viljelijöille täysimääräisinä ja viivyttämättä. Poronhoitoalueella nostimme erityisen merkittäväksi asiaksi suurpetojen kannansäätelyn ja haaskojen pidon vaikutusten minimoinnin, kun nyt Lex Halla-korvauksista jouduttiin tinkimään.

Valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari pitää tärkeänä sitä, että yhteisymmärryksen saavuttamista. "Tärkeintä on saada nyt käytäntöön se, miten voimme korvata suurpetojen ja hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja tuhoja kokeneille - ihmisillä pitää olla oikeus suojata ja suojella maita ja eläimiään, ja vahingonkorvaukset ovat tärkeä osa sitä, miten elinkeinon harjoittaminen voi mahdollistua.

Kalmari iloitsee linjauksesta, jossa valiokunta totesi koirasuden olevan vieraslaji, joka ei kuulu vapaaksi luontoon. "vaadimme avoimuutta morfologisten eli suden lajityypillisten ulkoisten ominaisuuksien huomioimista lajinmäärityksessä", Kalmari tiivistää. "Valiokunta vaati myös avoimuutta DNA-lajinmäärityksessä ja näytteidenotossa.

Valiokuntaedellyttää, että valtioneuvosto toimii viipymättä suden siirtämiseksi luontodirektiivin liiteestä IV liitteeseen V. sillä Suomen ja Venäjän euraasialaisen populaation yhteys on mielestämme kiistaton. Vaikka geneettiset analyysit säätiöpohjaisesti rahoitetuilta tutkijoilta eivät viittaa merkittävään tulomuuttoon itärajan takaa, valiokunta pitää asiantuntijakuulemisten perusteella todennäköisenä, että tulomuuttoa tapahtuu.

Valiokunnan lisäämiin susi- ja koirasusiasioihin eivät voineet liittyä kaikki. Vastalause jätettiin edustajien Halmeenpää (vihr), Tuppurainen (sd.) ja Myllykoski (vas) puolesta.

Lisätietoja: Anne Kalmari, Kansanedustaja, Maa- ja metsätalousvaliokunnan pj.

p. 050 512 2084

Riistavahinkolaki korvaa

Hirvieläinvahingot

Hirvieläimen aiheuttamana:

1) viljelysvahinkona korvataan pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko;

2) eläinvahinkona korvataan kotieläimille aiheutunut vahinko;

3) metsävahinkona korvataan metsälle ja metsänviljelyaineistolle aiheutunut vahinko.

4 §

Suurpetovahingot

Suurpedon aiheuttama henkilövahinko korvataan tämän lain mukaan.

Suurpedon aiheuttamana:

1) viljelysvahinkona korvataan pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko;

2) eläinvahinkona korvataan kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille aiheutunut vahinko;

3) irtaimistovahinkona korvataan muulle kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle elottomalle irtaimistolle aiheutunut vahinko;

4) porovahinkona korvataan porolle poronhoitolaissa (848/1990) tarkoitetulla poronhoitoalueella aiheutunut vahinko.