Ympäristöministeriökin täytyy hajauttaa!

18.11.2019

"Puolustusministeriö on tehnyt oikean linjauksen. Juuri näin työryhmämme velvoitti valtionhallintoa toimimaan", harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajana toiminut kansanedustaja Anne Kalmari riemuitsee. Hän viittaa tänään julkaistuun Puolustusministeriön tiedotteeseen, jossa ministeriön työtehtävien paikkariippumattomuutta selvitetään, jotta etätyön ja hajautettujen työtehtävien hyödyntäminen todella voisivat mahdollistaa ministeriön työn tekemisen asuinpaikasta riippumatta.

Kalmari muistuttaa harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän linjauksesta. Sen 11.10.2019 julkistetussa loppuraportissa todettiin, että paikkariippumattoman työskentelyn mahdollisuuksia vahvistetaan erilaisin toimenpitein ja kokeiluin. Kaikista valtiolle avattavista viroista tulee avattaessa tehdä lyhyt arviointi paikkariippumattomuudesta. Näin voidaan yhä useammat työt avata tehtäväksi mistä vain. Hallitusohjelmassa puolestaan esitetään selvitettäväksi poikkihallinnollisesti toteuttamiskelpoiset keinot monipaikkaisen elämän tukemiseksi, joka todella on kirjaus sen puolesta, että valtion ja ministeriöiden töitä voidaan soveltuvin osin tulevaisuudessa tehdä mistä päin Suomea hyvänsä.

"Nämä kirjaukset on nyt onnistuneesti otettu toimeenpantavaksi ja selvitykseen ministeri Kaikkosen toimesta. Uskon ja toivon näkeväni puolustusministeriön hallinnonalan tulevaisuudessa näkyvän ja palvelevan paljon nykyistä paremmin Suomea", Kalmari kiittää.

Loppuraportissa on myös linjattu alueellistamislainsäädäntöä muutettavaksi niin, että perustettaessa uusi valtion yksikkö tai toiminto tai laajennettaessa olennaisesti olemassa olevaa yksikköä tai toimintoa, se tulee lähtökohtaisesti sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Pääkaupunkiseudulle sijoitetaan toimintoja vain perustelluista syistä. Uusien toimintojen ja laajennusten osalta pyritään tasapainoiseen ja tarkoituksenmukaiseen sijoittautumiseen.

"Linjaus tarkoittaa viimeinkin pistettä liian pitkään jatkuneelle valtionhallinnon keskittämiselle. Suomi on suuri maa, jolloin hallinnonkin on hyvä hyödyntää maantieteellistä laajuutta ja ottaa käytäntöön monet hyödyt", Kalmari ennakoi ja heittää myös palloa eteenpäin: "Odotankin nyt muiden ministeriöiden tulevan pian perässä. Ehkäpä eniten odotan ympäristöministeriön alueellistamista, joka on tällä hetkellä työtehtäviltään kaikkein keskittynein Helsinkiin. Sijaitseehan ympäristömmekin kaikkein tasaisimmin koko Suomen alueella, jolloin työtehtävienkin tulisi olla ympäri Suomen, eikä vain kehäteiden sisäpuolella."